แปล ไทย เป็น ภาษาอังกฤษ ฟรี! ออนไลน์

แปล ไทย เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งประโยค หรือ แปลข้อความสั้นๆ แปลฟรี! โปรแกรมแปลภาษาที่มีเครื่องมือจัดรูปแบบแก้ไขข้อความแปลได้ทันที

เพลิดเพลินไปกับการแปลคู่ภาษาสำหรับภาษาไทย

เว็บไซต์ แปลประโยค.com เป็นแอปแปลภาษาออนไลน์ฟรีที่รองรับบริการแปลภาษากว่า 130 คู่ภาษา

แอฟริกา แอลเบเนีย อัมฮาริก ภาษาอาหรับ อาร์เมเนีย อัสสัม ไอมาร่า อาเซอร์ไบจัน แบมบาร่า บาสก์ เบลารุส บังกลา โภชปุรี บอสเนีย บัลแกเรีย คาตาลัน ซีบัวโน เนียนจา ภาษาจีน(ตัวย่อ) ภาษาจีน(ดั้งเดิม) คอร์ซิกา โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ธิเวหิ dogri ภาษาดัทช์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต เอสโตเนีย เอเว ฟิลิปปินส์ ภาษาฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฟรีเซียน กาลิเซีย จอร์เจีย เยอรมัน กรีก กวารานี คุชราต เฮติครีโอล เฮาซ่า ฮาวาย ภาษาฮิบรู ภาษาฮินดี ม้ง ฮังการี ไอซ์แลนด์ igbo อีโลกาโน อินโดนีเซีย ไอริช ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ชวา กันนาดา คาซัค เขมร คินยารวันดา กงกัณ เกาหลี คริโอ เคิร์ด(kurmanji) เคิร์ด(sorani) คีร์กีซ ลาว ละติน ลัตเวีย ลิงกาลา ลิทัวเนีย ลูกา ลักเซมเบิร์ก ภาษามาซิโดเนีย maithili มาลากาซี มาเลย์ มาลายาลัม ภาษามอลตา ชาวเมารี ฐี meiteilon(มณีปุรี) มิโซะ มองโกเลีย พม่า(พม่า) เนปาล นอร์เวย์ โอเดีย(โอริยา) โอโรโมะ pashto เปอร์เซีย โปแลนด์ ภาษาโปรตุเกส ปัญจาบ quechua โรมาเนีย รัสเซีย ซามัว ภาษาสันสกฤต สกอตเกลิค Sepedi เซอร์เบีย เซโซโท โชนา สินธี สิงหล สโลวัก ภาษาสโลวีเนีย โซมาลี สเปน ซุนดา สวาฮิลี ภาษาสวีดิช ทาจิกิ ทมิฬ ตาตาร์ เตลูกู ไทย กริญญา ซองก้า ตุรกี เติร์กเมน ทวิ ภาษายูเครน อูรดู อุยกูร์ อุซเบก เวียดนาม เวลส์ โคซา ภาษายิดดิช โยรูบา ซูลู
ดูอีก 340+ ภาษา
 • เกี่ยวกับ
  เกี่ยวกับ แปลประโยค.com

  แปลประโยค.com เป็นเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแปลภาษาที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการสื่อสารอย่างเหมาะสม จะดีกว่าไหมถ้า? คุณมีเครื่องมือแปลภาษาที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ เราจึงได้พัฒนาระบบ แปลประโยค.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการแปลด่วน เนื่องจาก แปลประโยค.com สามารถแปลได้ทันที โดยไม่ต้องรอนาน

  แปลประโยค.com ยังสามารถเลือกคู่ภาษาได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยคู่ภาษาให้เลือกถึง 340 คู่ จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก ระบบจะแปลทันทีหลังจากกดปุ่มแปล ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการแปลข้อความโดยคู่ภาษานั้นอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความและใช้คำสั่งพิมพ์ได้ทันที เช่นเดียวกับการจัดระเบียบเอกสารใน MS-Word

  ฉันหวังว่าการพัฒนา แปลประโยค.com จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และเราจะปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบของเราสามารถแปลคู่ภาษาทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าถึง

 • ทำไม
  ทำไม แปลประโยค.com ถึงเป็นเครื่องมือแปลภาษาที่ดีที่สุด?

  การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การพูด หรือแม้แต่การฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจแบบเดียวกันกับผู้ส่งสารและผู้รับซึ่งการสื่อสารไม่ใช่ธันดา งา เฉพาะภาษาไทย บทอื่นๆ มีบทบาท มีบทบาท. มีบทบาทในด้านของภาคภาค จึงมีข้อดีในการสื่อสารมากกว่าผู้อื่น

  ดังนั้น การแปลภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ไม่ว่าภาษาไหน คุณจะสามารถเข้าใจภาษานั้นได้ด้วยเครื่องมือ plaedit .com แค่คุณหรือคุณ

 • วิธีใช้
  วิธีการแปลออนไลน์

  หากต้องการแปลภาษาออนไลน์โดย แปลประโยค.com สามารถพิมพ์ หรือคัดลอกข้อความ ประโยค หรือคำศัพท์ มาวางที่กล่องข้อความ จากนั้นเลือกคู่ภาษาที่ต้องการแปล แล้วกดปุ่ม 'แปลภาษา' ระบบจะทำการแปลภาษาให้ทันที

  อ่านต่อ
 • คุณสมบัติ
  คุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์

  • แปลประโยค.com สามารถแปลได้แบบเรียลไทม์ เมื่อคุณพิมพ์ หรือคัดลอกข้อความ และวางลงในช่องข้อความการแปล ระบบจะแปลภาษาทันทีหลังจากกดปุ่มแปล และเมื่อพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมหลังข้อความต้นฉบับ ระบบจะแปลข้อความเพิ่มเติมโดยไม่ลบข้อความก่อนหน้า
  • แปลประโยค.com สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราให้บริการออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้ง
  • แปลประโยค.com คุณสามารถเลือกคู่ภาษาได้ตามใจชอบ เราได้พัฒนาคำแปลกว่า 340 ภาษา
  • แปลประโยค.com สามารถแก้ไขข้อความ และปรับแต่งข้อความที่ได้รับการแปลโดยระบบ คุณยังสามารถใช้คำสั่งพิมพ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดโปรแกรมอื่นเพื่อเผยแพร่เอกสาร
  • แปลประโยค.com สามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ใคร
  เครื่องมือแปลภาษาเหมาะสมกับใครบ้าง?

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาในรูปแบบของประโยค
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพราะเรามีคู่ภาษาให้เลือกกว่า 340 ภาษา
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาในรูปแบบออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาแบบเร่งด่วน เพราะระบบจะทำการแปลภาษาให้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนาน
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลภาษา
  • เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการแปลภาษา ใช้งานกับ แปลประโยค.com ได้เลย

 • FAQS
  คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQS)

  หากคุณต้องการแปลภาษา คุณสามารถเลือกคู่ภาษาที่ต้องการ แล้วคัดลอกข้อความที่ต้องการแปลมาวางได้เลยจากนั้นกดปุ่ม 'แปลภาษา' เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ซึ่งเรามีคู่ภาษาให้เลือกกว่า 340 คู่ภาษา
  ไม่ เพราะเราพัฒนาระบบการแปลภาษาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  คุณสามารถเลือกคู่ภาษาโดยการคลิกที่ 'ลูกศรลง' หรือ Drop down list ใต้กล่องข้อความ เพื่อเลือกคู่ภาษาที่ต้องการแปลได้เลย
  คุณสามารถเลือกคู่ภาษาโดยการคลิกที่ 'ลูกศรลง' หรือ Drop down list ใต้กล่องข้อความ เพื่อเลือกคู่ภาษาที่ต้องการแปล แต่เนื่องจากเรามีคู่ภาษาให้เลือกกว่า 340 คู่ภาษา อาจทำให้ผู้ใช้หาคู่ภาษาที่ต้องการไม่เจอ ดังนั้นคุณสามารถค้นหาด้วยการกด Ctrl + F และกรอกภาษาต้น เพื่อเป็นการค้นหาเบื้องต้นได้เช่นกัน
  เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเอกสารในเวลาที่เร่งด่วน หรือต้องการใช้คำสั่งพิมพ์คำแปลในทันที โดยปกติแล้ว หากต้องการสั่งพิมพ์นั้น จะต้องคัดลอกข้อความแปลไปยังอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการทำงานหลายขั้นตอน ดังนั้น เราจึงพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถจัดรูปแบบข้อความและสั่งพิมพ์ได้เลย

 • บทสรุป
  บทสรุป

  แม้ปัจจุบันนี้จะมีเครื่องมือช่วยแปลเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือแม้แต่ดิกชันนารี แต่ข้อจำกัดของเครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะเป็นการแปลคำศัพท์ทีละคำ ที่อาจจะทำให้เสียเวลาในการแปลรูปแบบประโยค ยิ่งหากเป็นดิกชันนารีแล้วนั้น แม้จะให้ความหมายที่ถูกต้องแม่นยำ แต่ต้องแลกกับเวลาที่ต้องค้นหาคำศัพท์นั้น ๆ การใช้เครื่องมือ แปลประโยค.com จึงถือเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมด้านการใช้งาน ทั้งการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สามารถแปลเป็นรูปประโยคได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกคู่ภาษาได้หลากหลายภาษาอีกด้วย

หากคุณชื่นชอบเว็บไซต์ แปลประโยค.com คุณสามารถติดตามการพัฒนาและส่งกำลังใจให้กับพวกเราได้เสมอ

สร้างบัญชีฟรี
Image Description
Image Description